Nilbilder

Artikelnummer: F2704
Pris:

1 200

SEK


 "Bilder att tala med" med 621 CD-bilder

Skol-licens
Kan beställas av skolor, förskolor, dagscenter m fl.


Skollicens Licensregler - Skolor, enheter såsom Gruppboende, Dagcenterverksamhet, Korttidshem e.dyl:

Skollicensen gäller för en (1) skola/enhet och berättigar till fri användning i pedagogiskt syfte på den skolenhet/enhet som innehar licensen.

Kopiering och utskrift från CD:n får ske för användning inom den pedagogiska verksamheten för den enskilda skolan eller träning inom övriga i rubriken nämnda enheter.

Med enhet menas i detta avseende en enhet som ur geografisk och ledningsmässig synvinkel utgör en sammanhållen enhet. Med pedagogisk användning menas användning av bilderna såväl i programverktyg i datorer som utskrift av t ex överlägg för styrplattor; som scheman; på kommunikationstavlor e dyl.

Vid användningen i datorer är det tillåtet att kopiera bilderna till hårddisken och på så vis samtidigt använda bilderna i flera datorer.Man kan bland annat göra kommunikationskartor som underlättar kommunikationsträning t ex i skolan eller på fritids.  


Obs! 

Bilderna kan nu beställas antingen på CD eller USB-minne. 
Var vänlig och ange vilket alternativ ni vill ha på kommentarsraden.