Skollicens - Skolor, enheter såsom Gruppboende, Dagcenterverksamhet, Korttidshem e.dyl:

  • Skollicensen gäller för en (1) skola/enhet och berättigar till fri användning i pedagogiskt syfte på den skolenhet/enhet som innehar licensen. Kopiering och utskrift från CD:n får ske för användning inom den pedagogiska verksamheten för den enskilda skolan eller träning inom övriga i rubriken nämnda enheter.

  • Med enhet menas i detta avseende en enhet som ur geografisk och ledningsmässig synvinkel utgör en sammanhållen enhet.

  • Med pedagogisk användning menas användning av bilderna såväl i programverktyg i datorer som utskrift av t ex överlägg för styrplattor; som scheman; på kommunikationstavlor e dyl.

  • Vid användningen i datorer är det tillåtet att kopiera bilderna till hårddisken och på så vis samtidigt använda bilderna i flera datorer. Det är också tillåtet att både i digitalt format och som utskrift på papper skicka med elever bilder hem i t ex kontaktböcker, för att man skall kunna berätta hemma vad man gjort i skolan.

  • Det är ej tillåtet att producera bilder - göra utskrifter från CD:n till t ex överlägg (eller liknande), som faller inom ramen för landstingets hjälpmedelsansvar.

  • Det är ej tillåtet att skriva ut och mångfaldiga bilderna på CD:n för användning vid annan skolenhet, annan arbetsplats, eller hem (korttidshem/elevhem) där eleven vistas.

  • Det är ej heller tillåtet att skriva ut bilder till en enskild elev enbart i syfte att dessa skall användas i dennes hem. (Undantaget om eleven har en CD ordinerad åt sig som hjälpmedel).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När ni bryter förpackningen och använder CD-n så har Ni också accepterat villkoren för licensen som Ni har inköpt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------